اینفینیتی

اشتراک ‌گذاری

علائم فنی

رنگ بندی

پرسلان اینفینیتی کرم / 120×60

پرسلان اینفینتی قهوه ای / 120×60

پرسلان اینفینتی آبی زنگاری / 120×60